Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór kandydatów
 

BIP bip.gov.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Zamościu

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ogloszenia.kprm.gov.pl bip.gov.pl


29 maja 2018

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydata


WYBRANE OSOBY: Dominik KUCIO Zamość

Udostępnił: Elżbieta Plebańska, Komórka organizacyjna: Komenda


 22 maja 2018

K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY NABORU NA STANOWISKO SŁUŻBOWE
(ogłoszenie w BIP KPRM nr 26637 młodszy informatyk – Komenda)
Uprzejmie informujemy, że komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko służbowe w WKU w Zamościu dokonała weryfikacji ofert osób ubiegających się o w/wym. stanowisko w WKU w Zamościu. W wyniku weryfikacji do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 3 osoby, których złożone dokumenty spełniają wymagania formalne:
1. KUCIO Dominik
2. SOWIŃSKI Piotr
3. WÓJCIK Ariel
Wskazane powyżej osoby zapraszamy do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. testu sprawdzającego wiedzę. Test składać się będzie z 18 pytań jednokrotnego wyboru, a zakres wiedzy podlegający sprawdzeniu obejmować będzie:
- treść ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.),
- wiedzę informatyczną
według stanu prawnego obowiązującego na dzień przystąpienia do sprawdzianu.
Test odbędzie się w dniu 28.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu ul. Koszary 52, Zamość.
Informujemy o konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (np. dowód osobisty).
Bezpośrednio po zakończeniu testu komisja ds. naboru na stanowisko dokona sprawdzenia wypełnionych testów i poinformuje, które osoby zostały zakwalifikowane do następnego etapu naboru.
Wskazanych kandydatów zaprosimy wówczas na rozmowę kwalifikacyjną ze sprawdzeniem umiejętności manualno-technicznych z zakresu działania urządzeń sieci teleinformatycznych (28.05.2018 r. od ok. godz. 10.30).
Ponadto informujemy, że komisja dokona wyboru 2 kandydatów, których w tym samym dniu przedstawi Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Zamościu w celu wyboru na pracownika (w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej).
Wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie BIP KPRM, BIP WKU w Zamościu oraz w siedzibie urzędu.

W dniu 15.05.2018 r. upłynął termin składania ofert na stanowisko młodszego informatyka.

Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie kolejnego etapu naboru.