Strona Główna BIP Strona Główna
Udostępnienie informacji publicznej
 

BIP bip.gov.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Zamościu

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ogloszenia.kprm.gov.pl bip.gov.pl

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Realizacja wniosków

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
 
ul. Koszary 52
 22-400 Zamość

Telefon: 261 181 121
Faks: 261 181 117
e-mail:
wku_zamosc@wp.mil.pl

Złożenie wniosku

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.) należy wystąpić z wnioskiem do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Opłaty

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urządbędzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.
          Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., j.t. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 782, z późn. zm.).