Strona Główna BIP Strona Główna
NSR
 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR)

 

to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i nie militarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

 

 

WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATA

1.    nie był karany za przestępstwo umyślne;

2.    posiada obywatelstwo polskie;

3.    posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;

4.    odpowiedni wiek życia, powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową;

5.     posiada wykształcenie co najmniej:

·         wyższe - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

·         średnie - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,

·         gimnazjalne - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych.

 

KANDYDAT DO NSR SKŁADA WNIOSEK:


wzór wniosku

Do wniosku załącza się:

Ø  Odpis, uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

Ø  Uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Odpis, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu orginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacji i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

 

 

 

OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

W myśl obowiązujących przepisów w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to umów zawartych na czas nieokreślony. Pracodawca jest zobowiązany urlopować pracownika będącego jednocześnie żołnierzem NSR na czas czynnej służby wojskowej. W czasie nieobecności tego pracownika, pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy.

 

Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza w oparciu o następujące zasady:

  • świadczenie będzie rekompensowało koszty poniesione przez pracodawcę z  tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także z tytułu wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej;
  • koszty nie będą obejmowały wynagrodzenia pracownika zastępującego żołnierza rezerwy, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, jeżeli żołnierz ten nie otrzymywał za ten okres wynagrodzenia od zatrudniającego go pracodawcy;
  • wypłata świadczenia nastąpi na udokumentowany, podpisany przez pracodawcę, złożony w terminie wniosek przesłany szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej nie później niż w  ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby;
  • kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy lub został powołany do czynnej służby wojskowej i wypłaci w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy;
  • odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej;
  • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
  • wysokość świadczenia będzie ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia wojskowego, w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia.

 WYPŁATA ŚWIADCZENIA

  • Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia, wraz z  dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w  okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.      

Informator dla pracodawcy żołnierza NSR

Wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

 
Szczegółowe informacje są udzielane
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu;
w poniedziałki w godzinach 7.30-16.30
od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30

pokój 2 - tel. 261181120, 261181102
 

SPOTY REKLAMOWE (źródło: YouTube, Kanał: Promocja obronności)