Strona Główna BIP Strona Główna
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
 

 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W 2017 ROKU

 


       Posiedzenie komisji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na III turnus w 2017r. odbędzie się w dniach :

  • 31 lipca 2017r.
  • 01 sierpnia 2017r
  • 02 sierpnia 2017r.


       W dniu 02 sierpnia 2017r. upływa termin składania wniosków do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na III turnus w 2017r.
O zachowaniu terminu przyjmowania wniosków decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Kancelarii WKU w przypadku złożenia wniosku osobiście.
Wnioski niekompletne, a także wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Postawa: Rozdział IV pkt.11-14 „Regulaminu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do służby przygotowawczej”.

 

 


 

 1.    Szkolenie dla elewów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie szeregowych. Rekomendowane terminy szkolenia:
        - I turnus – od 02 stycznia - do 28 kwietnia 2017 r.;
        - II turnus – od 04 maja – do 31 sierpnia 2017 r.;
        - III turnus – od 05 września – do 22 grudnia 2017 r.

2.    Szkolenie dla kadetów w ramach służby przygotowawczej, w korpusie podoficerów. Rekomendowane terminy szkolenia:
        - I turnus – od 01 lutego – do 29 czerwca 2017 r.;
        - II turnus – od 04 lipca – do 30 listopada 2017 r.

3.    Szkolenie dla podchorążych w ramach służby przygotowawczej, w korpusie oficerów. Rekomendowany termin szkolenia:
        - I turnus –  od 10 stycznia – do 07 lipca 2017 r.

Podstawa: Rozkaz Nr 658/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu uruchomienia i funkcjonowania służby przygotowawczej w 2017 roku.


Służba przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 

Do służby przygotowawczej powołana może być osoba:

- niekarana za przestępstwo umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
      1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
      2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
      3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
- dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
- dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
- dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.
 
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

- oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1740 zł brutto;
- podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1160 zł brutto;
- szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 870 zł brutto.

 


 

       Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek  do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię następujących dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

       W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z 16 MARCA 2015 W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


Więcej informacji:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52
pokój 3
tel. 261181120, 261181102, 261181112, 261181108