Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOLNICTWO WOJSKOWE
 

 

       Zgodnie z Decyzją Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z 10 maja 2018 r. w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych kandydaci składają wnioski  w następujących terminach:

  • do dnia 31 maja 2018 r. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, zwany dalej „wnioskiem”, do:

Rektora – komendanta uczelni wojskowej

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia   magisterskie, w terminie:

do dnia 31 marca danego roku

* UWAGA – do 31 marca danego roku - dokonaj rejestracji na stronie internetowej wybranej uczelni.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT

Do służby kandydackiej może być powołana osoba zainteresowana która spełnia następujące warunki:

1. nie karana sądownie,

2. posiadająca obywatelstwo polskie,

3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

4. wiek co najmniej osiemnaście lat,

5. wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

    • wyższe -  w przypadku ubiegania o przyjęcie na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
    • średnie z maturą – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterski.

WYKAZ  SKŁADANYCH  DOKUMENTÓW

1.   
a) dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł)
b) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
  

2. życiorys;

3. skrócony odpis aktu urodzenia;

4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

* Świadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz dokumenty wymienione w pkt 4 i 5 mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

NABÓR PROWADZONY JEST NA NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:1. Wojskowa Akademia Techniczna [www.wat.edu.pl]
       ►► dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;

 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni [www.amw.gdynia.pl]
       ►► studia I i II stopnia;

 3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu [www.awl.edu.pl]
       ►► absolwenci szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;

 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie [www.wsosp.deblin.pl]
       ►► dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości; 

5. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie [www.lotnik.com]

    

 Szczegółowe dane można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

LIMITY MIEJSC NA KIERUNKACH STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W UCZELNIACH WOJSKOWYCH

 

Dodatkowe informacje:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52, 22-400 Zamość
pokój 1
nr tel. 261181112