Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOLNICTWO WOJSKOWE
 

       Zgodnie z Decyzją Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z 9.września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. kandydaci składają wnioski  w następujących terminach:

  • do dnia 15 maja 2017 r. – na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej geograficznej, pancerno-zmechanizowanej, projektowo-programowa informatyki, ekonomiczno-finansowa, orkiestr i zespołów ;
  • do dnia 15 maja 2017 r. – na 24- miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej: ruchu lotniczego.

Absolwenci wyższych uczelni nie będący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, zwany dalej „wnioskiem”, do:

Rektora – komendanta uczelni wojskowej

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia   magisterskie, w terminie:

do dnia 31 marca danego roku

* UWAGA – do 31 marca danego roku - dokonaj rejestracji na stronie internetowej wybranej uczelni.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT

Do służby kandydackiej może być powołana osoba zainteresowana która spełnia następujące warunki:

1. nie karana sądownie,

2. posiadająca obywatelstwo polskie,

3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

4. wiek co najmniej osiemnaście lat,

5. wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

    • wyższe -  w przypadku ubiegania o przyjęcie na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
    • średnie z maturą – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterski.

WYKAZ  SKŁADANYCH  DOKUMENTÓW

1.   
a) dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł)
b) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
  

2. życiorys;

3. skrócony odpis aktu urodzenia;

4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

* Świadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz dokumenty wymienione w pkt 4 i 5 mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

NABÓR PROWADZONY JEST NA NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:1. Wojskowa Akademia Techniczna [www.wat.edu.pl]
       ►► dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;

 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni [www.amw.gdynia.pl]
       ►► studia I i II stopnia;

 3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu [www.wso.wroc.pl]
       ►► absolwenci szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;

 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie [www.wsosp.deblin.pl]
       ►► dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości; 

5. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Deblinie [www.lotnik.com]

    

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.

 

 

 

Szczegółowe dane można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dodatkowe informacje:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52, 22-400 Zamość
pokój 1
nr tel. 261181112