Strona Główna BIP Strona Główna
SZKOLNICTWO WOJSKOWE
 

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

Ogłasza nabór kandydatów na potrzeby WOT
Szef MON podpisał decyzję o naborze kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Kandydaci mogą składać wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU do 15 listopada 2017r. 

Do służby może by powołana osoba:
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- niekarana za przestępstwa umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
- posiadająca wiek co najmniej 18 lat. 

Pobierz: Decyzja nr 167/MON z dnia 13.10.2017r


       Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. kandydaci składają wnioski  w następujących terminach:

  • do dnia 29 września 2017 r. – na 6- miesięczne szkolenie;
  • do dnia 19 stycznia 2018 r. – na 3-miesięczne szkolenie;
  • do dnia 15 maja 2018 r. – na 12- miesięczne szkolenie.

Absolwenci wyższych uczelni nie będący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Zestawienie limitów miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych w 2018r.

 


 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO 

Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, zwany dalej „wnioskiem”, do:

Rektora – komendanta uczelni wojskowej

w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia   magisterskie, w terminie:

do dnia 31 marca danego roku

* UWAGA – do 31 marca danego roku - dokonaj rejestracji na stronie internetowej wybranej uczelni.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT

Do służby kandydackiej może być powołana osoba zainteresowana która spełnia następujące warunki:

1. nie karana sądownie,

2. posiadająca obywatelstwo polskie,

3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

4. wiek co najmniej osiemnaście lat,

5. wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

    • wyższe -  w przypadku ubiegania o przyjęcie na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;
    • średnie z maturą – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterski.

WYKAZ  SKŁADANYCH  DOKUMENTÓW

1.   
a) dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego (w przypadku braku dyplomu zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wyższych zawierające ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł)
b) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
  

2. życiorys;

3. skrócony odpis aktu urodzenia;

4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

* Świadectwa i dyplomy wydane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz dokumenty wymienione w pkt 4 i 5 mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

NABÓR PROWADZONY JEST NA NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:1. Wojskowa Akademia Techniczna [www.wat.edu.pl]
       ►► dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;

 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni [www.amw.gdynia.pl]
       ►► studia I i II stopnia;

 3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu [www.wso.wroc.pl]
       ►► absolwenci szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości;

 4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie [www.wsosp.deblin.pl]
       ►► dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości; 

5. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie [www.lotnik.com]

    

 Szczegółowe dane można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

 

 

Dodatkowe informacje:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52, 22-400 Zamość
pokój 1
nr tel. 261181112